กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
        แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
        ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองการเจ้าหน้าที่
3/12 ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2637-3155-57
ภายในวันที่  25 กรกฎาคม 2565  ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง โดยสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กรกฎาคม 2565  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา22.00 น.
ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ 3 ช่องทาง คือ
1. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
2. ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน "Krungthai Next"
3. ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง"
โดยเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสมัคร ประกอบด้วย 1.) ค่าธรรมเนียมการสมัคร 400 บาท 2.) ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด
คำตอบ : พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไป ที่เว็บไซต์  https://ddpm.thaijobjob.com 
คำตอบ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th  หรือเว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการทั่วไป?
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองการเจ้าหน้าที่ 3/12 ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2637-3155-57
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ  LineID  @Thaijobjob