ระบบรับสมัคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   ประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และผังที่นั่งสอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบรับรองผลการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ด้วยตนเอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บันทึกข้อความ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป