ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บันทึกข้อความ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือค้ำประกัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การเตรียมตัวและการแต่งกายเข้ารับการฝึกอบรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่แสดงที่ตั้ง
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์และหรือทดลองสอบภาคปฎิบัติ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์และหรือทดลองสอบภาคปฎิบัติ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์และหรือทดลองสอบภาคปฎิบัติ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบแจ้งที่อยู่
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และผังที่นั่งสอบ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป และเพื่อปฏิบัติงานชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Respons Team : ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และผังที่นั่งสอบ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป และเพื่อปฏิบัติงานชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Respons Team : ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  อาคารสอบ และห้องสอบ
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง  รายชื่อผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป